I nimbaara! I naata Mandinka kang folaalu la bundaa le to, ì ka a fo meng ye ko
      mandinka.org
.
JawaraJammeh2006.jpgBundaa ñing ye Mandinkoolu ning a kang folaalu kafu ñoola ka bo duniyaa tonkong naanoo bee to ka kibaaroolu karang, kacaa ke aning ka noo hakilimaayaa. Mandinka.org ye Mandinka moo miliyong killing ning talaa, mennu be Kambiya, Senekaali aning Jinee-Bisawu bankoolu kang, a ye wolu ning ì baadingolu futandi ñoo ma, mennu be manee. Mandinka folaalu, mennu ye Moofinduu bula ka dookuwo warang karang dulaa ñini Tubaabuduu bankoolu kang, wolu mu moo wuli tang jamaa le ti saaying.

Bundaa ñing dedaata Kambiya jang ne, Mandinka kango ka fo ka tambi kangolu bee la daameng. Ning moo keme le mu, siidulaa tang naani ning luulu ye kango ñing suusuu le, siidulaa muwang ning luulu doo ye a moyi le. Meng be mararing ñing kibaari bundaa la, wo mu WEC Mandinka Keebaa Karang Bundaa le ti. Ntolu la hamoo mu ka moolu bee wakilindi ka ì la londoo safee kango la, ì ye meng suusuu. N`suulata maakoyiroo la i bulu le ka ñing bundaa yiriwandi. N`lafita ka yiriwaa bambandi, kacaa aning ñoomoyoo. Kafu ma ñing dookuwo kono – i ye leetaroo safee n`ye nang.
 
                        Ka ñing kumoo lamoyi, jang maa!
28092006_153000_0.jpg


aning leera jamaa doolu jang, ì be safeering Mandinka kango dorong ne la. Hani wo ñaa-wo-ñaa, leera foloolu be safeering Tubaabu kangolu le la fanaa. I si n`safee noo kang-wo-kang na wolu kono.


Karango ning safeeroo Mandinka kango to,

a mang koleyaa baake. Ka fahaamuroo ke a la siloolu ning luwaalu la, jang maa.

Mandinka kango ye safeeri kulu doolu le soto, Tubaabu kango mang mennu soto. Rang foloo ye wolu yitandi duuma jang. Rang fulanjango ye a yitandi, ngà wolu jooseyi mennu la ñing safeeroo kono:
13122004_130731_0.png
Ñ ñ  Ng ng  N`n` M`m` Ì ì  à

Ñing jooseyoo keta leeroolu bee to, fo mennu be PDF-fayiloo kono. A keta teng ne, fo safeeroo si seneyaa masing-wo-masing kono.

Ning i lafita ka Mandinka kuloolu dundi i la masingo kono,